OM ULRIKA

Ulrika är gymnasielärare i svenska och historia och specialpedagog med extra påbyggnad i läs- och skrivsvårigheter. Hon är verksamhetsledare och pedagog för en specialverksamhet för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och linjeledare för allmän kurs på Lunnevads folkhögskola. Ulrika har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete inom både kommunal och friskoleverksamhet på grundskola och gymnasiet samt folkhögskola. Se gärna CV för mer information.

ULRIKAS TJÄNSTER

Föreläsning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur dessa kan/borde tas hänsyn till i den pedagogiska verksamheten. Introduktion av ett pedagogiskt förhållningssätt med både generaliseringar, tydliga fall och där yrkesroller och möjligheter blir konkreta.

Kvalificerad handledning av både arbetslag och lärare kring en enskild fråga, samtidigt som vi utvecklar det pedagogiska förhållningssättet vid t ex komplicerade inlärningssituationer. Handledningen är deltagarstyrd d v s det är deltagarna i en handledningsgrupp som bestämmer vilka frågor som är relevanta eller intressanta att behandla. Deltagarna diskuterar och utbyter erfarenheter och deras aktivitet inriktas på att hitta handlingsalternativ genom att belysa och diskutera samband, relationer och effekter i den egna praktiken. Vi ger även specialpedagogiska råd och stöd i såväl enskilda fall som i organisationsfrågor, i samarbete med kolleger eller vid genomförande av ett utvecklingsarbete. Vår kompetens omfattar pedagogiska kunskaper inom barns och ungdomars lärande utifrån de beteendevetenskapliga, samhällsvetenskapliga och språkvetenskapliga forskningsfälten. Utifrån våra kunskaper ges förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg för att ge barn/elever möjlighet till ökad måluppfyllelse.

Specialpedagogiska utredningar inom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller vid andra situationer när det behövs en pedagogisk utredning. I utlåtandet framkommer färdighetsnivån i läsning och skrivning samt en beskrivning av typiska situationer där svårigheterna framkommer. Ulrika är även godkänd intygsgivare av Högskoleprovet för förlängd provtid.

ULRIKAS CV

Ladda ner Ulrikas CV som en PDF fil:
CV_2012.pdf